REKRUTACJA

PROCEDURA REKRUTACYJNA

1. Zgłoszenie dziecka w dowolnym terminie – karta zgłoszenia kandydata – POBIERZ
Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie szkoły
Tel. 721-260-750/ e-mail: kontakt@championschool.pl
2. Rozmowa kwalifikacyjna rodziców i dziecka z dyrektorem szkoły.
3. Przeprowadzenie przez psychologa testu podstawowych umiejętności społecznych i zdolności interpersonalnych.
4. Przeprowadzenie egzaminu sprawnościowego mającego ujawnić predyspozycje i uzdolnienia sportowe.
5. Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego.
6. Podpisanie umowy.

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH PRZY REKRUTACJI:
1. Karta zgłoszenia kandydata – POBIERZ
2. Zgoda na udział dziecka w testach sprawności fizycznej – POBIERZ
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej – POBIERZ
4. Orzeczenie i/lub opinia z poradni pedagogiczno-psychologicznej jeśli była wystawiona/ne.
5. Regulamin rekrutacji – POBIERZ
6. Oświadczenie o zapoznaniu się z uregulowaniami dot. ochrony danych osobowych – POBIERZ

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH PRZY PODPISANIU UMOWY:
1. Zaświadczenie o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i zaświadczenie o gotowości szkolnej (kandydat do klasy 1).
2. Pisemne potwierdzenie spełnienia art. 36 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe – w przypadku rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
3. Odpis aktu urodzenia (kserokopia).
4. Trzy zdjęcia legitymacyjne kandydata.
5. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły, wydane przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza – POBIERZ
6. Zgoda na przetwarzanie danych przez szkołę – POBIERZ
7. Oświadczenie o zapoznaniu się z uregulowaniami dot. ochrony danych osobowych – POBIERZ

DOKUMENTY DO POBRANIA